Let op: De bewindvoerders zijn alleen op afspraak beschikbaar

Klachtenreglement

Klachtenregelement

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • NewCare4You BV., de directie, mw. N. Emanuels;
 • Bewindvoerder, medewerkers welke het bewind uitvoeren;
 • Klager (Conform Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  artikel 6);
 • Cliënt, degene welke onder bewind is gesteld, middels een afgegeven beschikking door de rechtbank;
 • Klacht, schriftelijke uiting van onvrede.

Artikel 2

Werkingssfeer (voor wie de regeling bedoeld is en door wie eventueel te laten vertegenwoordigen en/of bijstaan)

 

Artikel 3

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

 

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de klager;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van de klacht.

 

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;
 • de klacht anoniem is;
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

 

Artikel  6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

 

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 8

De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

 

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 01 december 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Contact opnemen?

Voor meer informatie zijn wij te bereiken via telefoon en email.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij voor clienten een telefonisch spreekuur van 09:00 – 11:00 uur. Wij zijn dan te bereiken op:

 010 – 890 29 99

U kunt altijd contact met ons opnemen via n.emanuels@newcare4you.nl

Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om uw vraag of aanmelding te bespreken.